Kalkulace je základním nástrojem řízení po linii výkonů. Pojem kalkulace lze chápat ve třech významech:
·         Jedná se o činnost, která vede ke zjištění či stanovení nákladů na konkrétní výkon podniku, tedy na kalkulační jednici. Ta je vymezena druhově, objemově a z hlediska kvality.
·         Jedná se o výsledek této činnosti, což znamená propočet celkových či dílčích nákladů na kalkulační jednici. Jinak řečeno, je zpracován kalkulační vzorec.
·         Jedná se o část informačního systému podniku. Ta je úzce spojená jak s nákladovým účetnictvím, tak s rozpočtem nákladů. V tomto pojetí se však již hovoří o sytému vzájemně propojených propočtů zpracovávaných pro různé účely a pro různé kalkulační jednice.
násobení na papíře
Kalkulace nákladů představuje základní a hlavně nezastupitelnou informaci o vlastních nákladech účetní jednotky. Je logické, že by měl každý podnikatel znát, za kolik vyrábí své produkty nebo kolik jej stojí poskytování služeb.
Metoda kalkulace –jedná se o způsob stanovení předpokládané výše nákladů, popřípadě následné zjištění skutečných nákladů určitého výkonu podniku. Volba metody je závislá na vymezení předmětu kalkulace, na způsobu, jakým jsou tomuto předmětu náklady přiřazovány, rovněž však také na struktuře nákladů.
Předmět kalkulace –může být vymezení buď samotnou kalkulační jednicí, nebo kalkulovaným množstvím. Podnik by měl za předmět považovat všechny druhy dílčích a finančních výkonů. Mnohdy se však uplatňuje pouze kalkulace pro nejdůležitější skupiny výkonů.
kalkulačka a vzorník
Kalkulační systém –jedná se o všechny sestavované kalkulace v podniku a vztahy mezi nimi.
·         Předběžná kalkulace –je typem kalkulace, která vyjadřuje předem stanovené náklady. Člení se na další typy:
·         Propočtová kalkulace –jejímž hlavním úkolem je tvořit podklady pro předběžné posouzení efektivnosti, pro návrhy ceny nově zaváděného produktu. Má zásadní význam pro rozhodovací úlohy, rovněž také v etapě před vlastní výrobou produktu.
·         Plánová kalkulace –její zásadní význam spočívá především u produktů, jejichž výroba se bude opakovat v průběhu delšího období. Jejím hlavním úkolem je vyjádření průměrných nákladů, kterých chce podnik v průběhu plánovaného období dosáhnout.
·         Operativní kalkulace –bývá sestavována zejména pro jednotlivé pracovní a spotřební operace na základě podrobných operativních norem. Norma vyjadřuje úkol, který má útvar za daných podmínek vyrobit. Operativní kalkulace je považována za kalkulaci okamžikovou.
·         Výsledná kalkulace –provádí se až po uplynutí určitého období, neboť je nástrojem následné kontroly nákladů.
·         Cenová kalkulace –jejím hlavním úkolem je vyjádření prodejní ceny produktu či služby, přičemž cena kromě vynaložených nákladů by měla zahrnovat také zisk.